A A A

Biroul migrație și azil examinat Raportul al V-lea de monitorizare privind Republica Moldova al ECRI

Publicat: Mar, 28/07/2020 - 16:35 | | Vizualizări: 347

Biroul migrație și azil examinat Raportul al V-lea de monitorizare privind Republica Moldova al ECRI

Biroul migrație și azil a examinat Raportul Comisiei Europene contra rasismului și intoleranței a Consiliului Europei (ECRI) privind Republica Moldova și reieșind din domeniul de competență prezintă suplimentar următoarea informație:

Cu referire la Strategia națională în domeniul migrației și azilului (2011-2020) menționăm că ministerele și alte autorități administrative centrale prezintă semestrial în adresa Biroului migrație și azil informația referitor la implementarea Planului de acțiuni pentru implementarea strategiei. Informația este sistematizată, evaluată și raportată privind progresul înregistrat către DPDMA a MAI. Pe parcursul anului 2020 urmează a fi elaborată următoarea Strategie cu formularea noilor obiective și indicatori.

La capitolul integrarea străinilor menționăm că la 18 noiembrie 2015 a avut loc prezentarea oficială pentru reprezentanții autorităților publice centrale cu competențe în domeniul integrării străinilor a Studiului MIPEX - Indicele Politicilor de Integrare a Migranților în Republica Moldova, întocmit de către Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), cu sediul în Varșovia, Polonia, și Migration Policy Group. Cadrul legislativ al Republicii Moldova a obținut un punctaj de 39 din 100 puncte, situând-se pe o poziție similară cu cea a Lituaniei și Slovaciei. Studiul a fost efectuat la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne pentru evaluarea cadrului legal în domeniul integrării sociale, economice, culturale, politice etc. ale străinilor, precum și identificarea aspectelor ce urmează a fi îmbunătățite întru asigurarea protejării efective a drepturilor migranților. Indicele Politicilor de Integrare a Migranților (MIPEX) este un ghid de referință și un instrument complet interactiv pentru evaluarea, compararea și îmbunătățirea politicilor de integrare a imigranților sosiți în țară. În cadrul Studiului au fost utilizați 167 indicatori fiind evaluate 8 domenii de politică: mobilitatea pe piața muncii (accesul la piața forței de muncă), reîntregirea familiei, educația, sănătatea, participarea politică, rezidența pe termen lung (șederea permanentă), accesul la obținerea cetățeniei și anti-discriminarea. MAI a solicitat efectuarea repetată a studiului în anul 2017 care urmează a fi realizat după modificarea cadrului legal în domeniul integrării străinilor.

Pe parcursul anilor 2014-2018 Biroul migrație și azil împreună cu Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), cu sediul în Varșovia, Polonia, a organizat de 2 ori pe an în mun. Chișinău, mun. Bălți, mun. Cahul Atelier de lucru pe „Drepturile migranților” pentru reprezentanții autorităților publice centrale, locale, organele de drept avocați, procurori, reprezentanții asociațiilor obștești. Atelierul era structurat pe câteva module, printre care sstandardele internaționale cu privire la drepturile migranților şi angajamentele OSCE; drepturile civile fundamentale ale migranților; accesul migranţilor la piaţa muncii și drepturile social-economice; accesul la sistemul de securitate socială în țara gazdă; accesul la educație al migranților în țara gazdă; dreptul la sănătate; dreptul migrantului la viața de familie, reunificarea familiei. Fiecare modul a fost discutat detaliat cu implicarea participanților, utilizarea studiului de caz în examinarea accesului migranţilor la realizarea drepturilor în Republica Moldova, prezentarea experienței statelor membre ale OSCE, abordarea legislației și practicii Republicii Moldova, prezentarea cazurilor şi practicilor de succes, dar şi a deficiențelor existente, analizarea jurisprudenței, inclusiv prin prisma principiului nediscriminării.

În anul 2018 Biroul migrație și azil a elaborat proiectul de lege pentru modificarea cadrului legal în domeniul integrării străinilor (Legea nr. 274 privind integrarea străinilor în Republica Moldova și legislația conexă) întru realizarea prevederilor Acordului de Asociere cu UE (măsura de implementare nr. L.1 a prevederii nr. 14 din Acord din titlul III al Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1472 din 30 decembrie 2016, acțiunii 6), precum și Planului de acțiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naționale în domeniul migrației și azilului (2011-2020), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 736 din 10 iunie 2016 (acțiunea 6 a obiectivului 20). Propunerile incluse în proiect țin de ajustarea legislației naționale cu Directivele UE, precum și corelarea cu schimbările intervenite pe parcursul ultimei perioade de timp în domeniul migrațional din Republica Moldova și din regiune. Integrarea cât mai rapidă a străinilor contribuie la reducerea riscurilor posibile de excluziune socială, prevenirea incidentelor sociale ce ar pune în pericol ordinea publică în legătură cu prezența străinilor în teritoriu. Proiectul prevede includerea în procesele de integrare a unor categorii noi de străini documentați cu drept de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, revizuirea măsurilor de integrare oferite din partea statului, dezvoltă și simplifică procedurile de acces la serviciile medicale, educație, sistemul de asistență și asigurări sociale, piața forței de muncă din Republica Moldova, precum și stabilit un rol activ pentru angajator în procesul de integrare; simplifică procedurile de înscriere în activitățile și programele de integrare. Proiectul a fost aprobat în ambele lecturi de Parlamentul Republicii Moldova, urmează a fi promulgat, publicat, și urmează să intre în vigoare la 01.01.2021.

Legea nr. 270/2008 privind azilul în RM, care reglementează cadrul instituțional, drepturile persoanelor și procedurile ce țin de acordare a protecției internaționale în RM. În pofida faptului, că RM nu este stat membru al Uniunii Europene, legislația națională în domeniul azilului a transpus prevederile Directivelor UE privind azilul. Mai multe evaluări internaționale, inclusiv în contextul liberalizării regimului de vize cu UE, au menționat legislația și practica Republicii Moldova în domeniul azilului drept una mai avansată.
Ultima modificare a Legii nr. 270/2008 privind azilul în RM a avut loc în anul 2016. Noile prevederi au vizat: uniformizarea și introducerea noțiunilor noi conform acquis-ului comunitar, garanțiile procedurale privind minorii neînsoțiți, accesul la asistență medicală în cazul solicitanților minori în aceleași condiții ca și cetățenii Republicii Moldova, accesul la învățământ superior a refugiaților și beneficiarilor de protecție umanitară în aceleași condiții ca și cetățenii RM, excluderea termenului de acordare a protecției umanitare (anterior acordată pe termen de 1 an), extinderea termenilor de valabilitate a actelor de identitate eliberate refugiaților și beneficiarilor de protecție umanitară, egalarea beneficiarilor de protecție umanitară cu refugiații în ceea ce privește condițiile de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova prin naturalizare, determinarea mecanismului de preluare de către Republica Moldova a unor refugiați recunoscuți aflați pe teritoriul altor state aflați în nevoie de relocare, acordarea beneficiarilor de protecție internațională a ajutorului bănesc nerambursabil pentru o perioadă de 6 luni.

Întru asigurarea funcționalității sistemului național de azil statul este susținut de către reprezentanții societății civile, fiind asigurat un parteneriat continuu pe parcursul anilor, în special cu Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, A.O. Ave Copiii (până în anul 2019), A.O. Centrul de drept al avocaților, A.O. Centrul de caritate pentru refugiați, A.O. Centrul de reabilitare a victimelor torturii Memoria. BMA organizează întrevederi periodice, consultări și desfășoară activități în comun cu ONG-urile în baza planurilor elaborate la începutul anului. Suplimentar Reprezentanța UNHCR de la Budapesta monitorizează lunar activitatea Direcției azil și integrare, structura responsabilă pentru examinarea cererilor de azil.
În anul 2017 au fost instituite în cadrul Centrului de cazare al BMA centrele de creație unde ONG-urile pot desfășura activități cultural-educative, sportive, recreative și de creație, precum și oferirea serviciilor juridice, sociale, psihologice pentru persoanele cazate (solicitanți de azil și beneficiari de protecție internațională).

Cu referire la situația romilor, menționăm că pe parcursul anilor 2018-2020, BMA a asigurat implementarea acordurilor de readmisie, totodată s-a participat la ședințele organizate de Agenția Relații Interetnice și s-a asigurat comunicarea și conlucrarea cu autoritățile publice locale întru integrarea acestora în comunitate. La 02.03.2018, la întrevederea BMA cu Agenția Relații Interetnice și cu reprezentanții Uniunii Internaționale a Romilor, a fost pusă în discuție facilitarea alinierii procesului de incluziune a romilor din Republica Moldova la standardele internaționale.

La compartimentul instruiri pentru angajații cu statut special s-a participat la instruiri organizate de comun cu Organizația Internațională pentru Migrație, Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Institutului Național al Justiției, A.O. Centrul de drept al avocaților, fiind axate pe domeniile recomandate în raport.