A A A

Declarația privind buna guvernare pentru an.2016

Conținut: 

În temeiul prevederilor art.16, alin. (1) din Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, subsemnata, Olga POALELUNGI, în calitate de director al Biroului Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne, declar că Biroul Migrație și Azil, dispune de un sistem de management financiar și control a cărui organizare și funcționare permite fumizarea unei asigurări rezonabile precum că fondurile publice alocate în scopul atingerii obiectivelor strategice și operaționale au fost utilizate în condiții de transparență, economicitate, eficiență, eficacitate, legalitate, etică și integritate.

Sistemul de management financiar și control cuprinde mecanisme de autocontrol, iar măsurile privind creșterea eficacității acestuia au la bază evaluarea riscurilor.

Pe baza rezultatelor autoevaluarii, apreciez că la data de 31 decembrie 2016, sistemul de management financiar și control al Biroului Migrație și Azil este conform Standardelor naționale de control intern în sectorul public.

Această declarație se întemeiaza pe o apreciere realistă, corectă și completă a sistemului de management financiar și control al entității și este emisă prin asumarea răspunderii manageriale și are drept temei date, informații și constatări consemnate în documentele aferente autoevaluării, precum și în rapoartele de audit intern și extern.