Schimbarea limbii
A A A

Dreptul de ședere provizorie

Străinii care doresc să se stabilească cu reşedinţa în Republica Moldova pe un termen mai mare de 90 de zile pot solicita acordarea dreptului de şedere provizorie.

Dreptul de şedere provizorie poate fi acordat în scop de:

Pentru obţinerea dreptului de şedere, străinii sunt obligați să se prezinte personal la Ghişeul unic de documentare a străinilor (or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 124), sau la unul din serviciile regionale de documentare a străinilor (or. Bălţi, str. Dostoevschii 12; or. Comrat str. Comsomolului 22) cu cererea de solicitare a dreptului de ședere completată și semnată și setul corespunzător de acte justificative (în original și copie), cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului de aflare legală în Republica Moldova.

Termenul de examinare a cererii depuse pentru acordarea/prelungirea dreptului de şedere provizorie este de 30 zile. Acest termen poate fi redus până la 10 zile, la solicitarea străinului cu achitarea taxelor stabilite pentru urgentarea examinării cererii în acest sens.
În baza deciziei de acordare a dreptului de şedere, străinului i se perfectează permisul de şedere provizorie ce este un act de identitate pentru străinii stabiliţi cu reşedinţa în Republica Moldova.   

Model de permis de ședere provizorie

În cazul nerespectării de către străin a termenului de depunere a cererii de acordare/prelungire a dreptului de şedere, acestuia i se va aplica o sancțiune administrativă ce necesită a fi achitată pentru a putea continua procesul de solicitare/prelungire a dreptului de ședere. 
Străinii aflaţi temporar în mod legal pe teritoriul Republicii Moldova pot rămâne pe teritoriul ei numai pînă la data la care încetează dreptul de şedere provizorie acordat şi/sau pînă la expirarea valabilităţii permisului de şedere. 

Străinul poate solicita şi acordarea dreptului de şedere permanentă, care permite stabilirea cu domiciliul  pe teritoriul  Republicii Moldova, dacă sunt întrunite condițiile de mai jos:

 • străinul este  titular al dreptului de ședere provizorie pentru reîntregirea familiei, cel puțin 3 ani;
 • străinul este  titular al dreptului de ședere provizorie pe o perioadă de 5 ani - pentru alte categorii;

Termenul de examinare a cererii depuse pentru acordarea dreptului de şedere permanentă este de 90 zile. Termenul de examinare a cererii poate fi redus pînă la 2 luni sau la 1 lună, la solicitarea străinului cu achitarea taxelor stabilite pentru urgentarea examinării cererii în acest sens.

Model de permis de ședere permanentă 

Reîntregirea familiei

Cine poate solicita: străinii căsătoriţi cu cetăţeni ai Republicii Moldova sau cu străini care au drept de şedere în Republica Moldova fie le-a fost recunoscut statutul de apatrid.

Ce documente sunt necesare pentru solicitarea dreptului de ședere provizorie (în original și copie): 

 1. cererea de acordare a dreptului de ședere provizorie pentru reîntregirea familiei;
 2. paşaportul naţional al solicitantului, cu menţiunile corespunzătoare aplicate de organul de control al frontierei de stat (ce confirmă data şi locul trecerii frontierei de stat), şi copia de pe viza de lungă şedere (pentru străinii care intră pe bază de vize);
 3. certificatul de căsătorie, legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 4. actul de identitate valabil al membrului de familie, care atestă şederea legală pe teritoriul Republicii Moldova (permis de şedere sau buletin de identitate pentru apatrizi);
 5. certificatul de naştere al copilului legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradusă în limba de stat şi autentificată notarial sau consular, alte acte ce confirmă relaţia de rudenie;
 6. documentul în al cărui temei s-a permis trecerea frontierei de stat;
 7. dovada spaţiului de locuit (declaraţie  autentificată la unul din oficiile notariale din Republica  Moldova);
 8. asigurarea medicală (poate fi obținută la orice oficiu de asigurare de pe teritoriul Republicii Moldova);
 9. dovada mijloacelor de întreţinere (nu se aplică străinilor căsătoriţi cu cetăţeni ai Republicii Moldova sau cu străini care au dreptul de şedere permanent pe teritoriul ei);
 10. cazierul judiciar din ţara de origine (cazierul judiciar din ţara de origine a străinului se consideră valabil 6 luni de la data eliberării, în cazul dacă în acest document nu este indicat termenul de valabilitate);
 11. actele de stare civilă (certificat de naştere, certificat de căsătorie/divorţ/deces, certificat de naştere a copiilor);
 12. o fotografie color, 3x4;
 13. certificatul ce confirmă grupa sangvină.

Ce documente sunt necesare pentru prelungirea dreptului de şedere provizorie (în original și copie):

 1. cererea de forma stabilită (vedeți mai jos formular de cerere);
 2. paşaportul naţional al solicitantului;
 3. permisul de şedere al solicitantului şi a deciziei privind acordarea dreptului de şedere al solicitantului;
 4. certificatul de căsătorie (legalizate/apostilate după caz);
 5. buletinul de identitate valabil al cetăţeanului Republicii Moldova/al străinului cu drept de şedere în Republica Moldova (permis de şedere sau buletin de identitate pentru apatrizi);
 6. certificatul de naştere al copiilor (legalizate/apostilate după caz);
 7. alte acte ce confirmă relaţia de rudenie;
 8. dovada spaţiului de locuit (declaraţia autentificata notarial a proprietarului, copia contractului de vînzare-cumpărare a locuinţei);
 9. asigurarea medicală, procurată la Compania Naţională de Asigurări medicale;
 10. o fotografie color 3x4.

C E R E R E pentru prelungire a dreptului de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei (pentru membrii de familie ai străinilor cu drept de şedere în RM)
C E R E R E pentru prelungire a dreptului de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei (pentru membrii de familie ai cetăţeanului Republicii Moldova

Studii

Cine poate solicita: străinii care sunt admişi la studii în instituţiile de învățământ de stat sau private acreditate în Republica Moldova. 

Ce documente sunt necesare pentru solicitarea dreptului de ședere provizorie (în original și copie):

 1. cererea de acordare a dreptului de ședere provizorie în scop de studii completată și semnată;
 2. paşaportul naţional al străinului, cu menţiunile corespunzătoare aplicate de organul de control al frontierei de stat (ce confirmă data şi locul trecerii frontierei de stat), şi copia de pe viza de lungă şedere (pentru străinii care intră pe bază de vize);
 3. demersul instituţiei de învățământ;
 4. documentul în al cărui temei s-a permis trecerea frontierei de stat;
 5. acceptul înmatriculării la studii emis de Ministerul Educaţiei;
 6. extrasul din ordinul de înmatriculare;
 7. dovada spaţiului de locuit (declaraţie  autentificată la unul din oficiile notariale din Republica  Moldova);
 8. asigurarea medicală (poate fi obținută la orice oficiu de asigurare de pe teritoriul Republicii Moldova);
 9. dovada mijloacelor de întreţinere;
 10. cazierul judiciar din ţara de origine (Cazierul judiciar din ţara de origine a străinului se consideră valabil 6 luni de la data eliberării, în cazul dacă în acest document nu este indicat termenul de valabilitate);
 11. fotografie color, 3x4;
 12. certificatul ce confirmă grupa sangvină.

Ce documente sunt necesare pentru prelungirea dreptului de ședere provizorie (în original și copie):

 1. cererea de formă stabilită;
 2. demersul instituţiei de învățământ;
 3. paşaportul naţional al străinului;
 4. permisul de şedere şi decizia de acordarea a dreptului de şedere;
 5. acordul Ministerului Educaţiei, cu indicarea termenului de finisare a studiilor;
 6. extrasul din ordinul de înmatriculare;
 7. contractul de studii;
 8. dovada spaţiului de locuit (declaraţia autentificata notarial a proprietarului, ordinul de repartiţie/bonul de cazare în cămin);
 9. asigurarea medicală, procurată la Compania Naţională de Asigurări medicale;
 10. dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat, cu excepţia străinilor bursieri ai Republicii Moldova (în ultimul caz, dovada deţinerii unei burse de studii în Republica Moldova);
 11. o fotografie color 3x4;
 12. alte acte după caz (licenţă de activitate, certificat de înregistrare, extras din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor, pentru instituţiile care depun dosarul pentru prima dată)

Costul serviciului: vezi aici 
Atenție: Dreptul de ședere provizorie în scop de studii se acordă pe întreaga perioadă de studii. În caz de exmatriculare a studentului străin, dreptul de şedere provizorie se revocă, permisul de şedere se anulează, străinul fiind obligat să părăsească teritoriul Republicii Moldova.

 

Muncă

Cine poate solicita: străinii care sunt angajați în cîmpul muncii pe teritoriul Republicii Moldova, sau străinii care sunt detaşaţi de către întreprinderile din străinătate la întreprinderile din Republica Moldova, pe un termen ce depăşeşte 90 de zile.

Ce documente sunt necesare pentru solicitarea dreptului de ședere provizorie (în original și copie):

 1. cererea de acordare a dreptului de ședere provizorie pentru lucrătorul imigrant, completată și semnată;
 2. demersul angajatorului;
 3. paşaportul naţional al străinului, cu menţiunile corespunzătoare aplicate de organul de control al frontierei de stat (ce confirmă data şi locul trecerii frontierei de stat), şi copia de pe viza de lungă şedere (pentru străinii care intră pe bază de vize);
 4. avizul favorabil (poate fi obținut la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Ministerului Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei, situate pe str. V.Alexandri 1, or. Chișinău, tel.: 0-22-281-584, www.anofm.md)
 5. extrasul din Registrul de stat al unităţilor de drept;
 6. raportul financiar pentru ultima perioadă de gestiune (o copie); 
 7. contractul individual de muncă;
 8. cazierul judiciar din ţară de origine (cazierul judiciar din ţara de origine a străinului se consideră valabil 6 luni de la data eliberării, în cazul dacă în acest document nu este indicat termenul de valabilitate);
 9. dovada spaţiului de locuit (declaraţie  autentificată la unul din oficiile notariale din Republica  Moldova);
 10. asigurarea medicală (poate fi obținută la orice oficiu de asigurare de pe teritoriul Republicii Moldova);
 11. dovada mijloacelor de întreţinere;
 12. o fotografie color, 3x4;
 13. certificatul ce confirmă grupa sangvină.

Ce documente sunt necesare pentru prelungirea dreptului de ședere provizorie (ăn original și copie):

 1. cererea de formă stabilită;
 2. demersul întreprinderii/organizaţiei/instituţiei;
 3. paşaportul naţional al străinului;
 4. permisul de şedere şi decizia de acordare a dreptului de şedere;
 5. documentele de constituire a întreprinderii (extrasul recent din Registrul de Stat al persoanelor juridice, licenţa privind genul de activitate);
 6. contractul individual de muncă (cu excepţia conducătorului unităţilor economice);
 7. actele ce confirmă activitatea întreprinderii (copia raportului financiar pentru ultima perioadă de gestiune);
 8. dovada spaţiului de locuit (declaraţia autentificata notarial a proprietarului, copia contractului de vânzare-cumpărare a locuinţei);
 9. asigurarea medicală, procurată la Compania Naţională de Asigurări medicale;
 10. dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat;
 11. două fotografii color 3x4.
Investitor străin

Cine poate solicita: străinii care au investit în economia Republicii Moldova.

Ce documente sunt necesare solicitarea dreptului de ședere provizorie (original și copie):

 1. cererea de acordare a dreptului de ședere provizorie investitorului străin completată și semnată;
 2. demersul întreprinderii;
 3. paşaportul naţional al străinului, cu menţiunile corespunzătoare aplicate de organul de control al frontierei de stat (ce confirmă data şi locul trecerii frontierei de stat), şi copia de pe viza de lungă şedere (pentru străinii care intră pe bază de vize);
 4. extrasul din Registrul de stat al unităţilor de drept;
 5. copia raportului financiar pentru ultima perioada de gestiune; 
 6. contractual individual de muncă;
 7. cazierul judiciar din ţară de origine (cazierul judiciar din ţara de origine a străinului se consideră valabil 6 luni de la data eliberării, în cazul dacă în acest document nu este indicat termenul de valabilitate);
 8. dovada spaţiului de locuit (declaraţie  autentificată la unul din oficiile notariale din Republica  Moldova);
 9. asigurarea medicală (poate fi obținută la orice oficiu de asigurare de pe teritoriul Republicii Moldova).
 10. două fotografii color, 3x4;
 11. certificatul ce confirmă grupa sangvină.

Ce documente sunt necesare pentru prelungirea permisului de ședere provizorie (în original și copie):

 1. cererea de formă stabilită;
 2. demersul întreprinderii/organizaţiei/instituţiei;
 3. paşaportul naţional al străinului;
 4. permisul de şedere şi decizia de acordarea a dreptului de şedere;
 5. documentelor de constituire a întreprinderii (extrasul recent din Registrul de Stat al persoanelor juridice, licenţa privind genul de activitate);
 6. contractul individual de muncă;
 7. actele ce confirmă activitatea întreprinderii (copia raportului statistic cu privire la investiţiile străine, alocate de către întreprinderile cu capital străin în economia R. Moldova);
 8. dovada spaţiului de locuit (declaraţia autentificata notarial a proprietarului, copia contractului de vânzare-cumpărare a locuinţei);
 9. asigurarea medicală, procurată la Compania Naţională de Asigurări Medicale;
 10. două fotografii color 3x4.
Activități religioase/umanitare

Cine poate solicita: străinii care reprezentă un cult recunoscut în Republica Moldova sau o organizaţii umanitară.

Ce documente sunt necesare pentru solicitarea dreptului de ședere provizorie (în original și copie):

 1. cererea pentru acordarea dreptului de ședere provizorie pentru activități religioase/umanitare;
 2. demersul cultului religios;
 3. paşaportul naţional al străinului, cu menţiunile corespunzătoare aplicate de organul de control al frontierei de stat (ce confirmă data şi locul trecerii frontierei de stat) şi copia de pe viza de lungă şedere (pentru străinii care intră pe bază de vize);
 4. certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul cultelor religioase şi a părţilor lor componente;
 5. acordul de colaborare;
 6. dovada spaţiului de locuit (declaraţia autentificata notarial a proprietarului, copia contractului de vânzare-cumpărare a locuinţei);
 7. cazierul judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular (cazierul judiciar din ţara de origine a străinului se consideră valabil 6 luni de la data eliberării, în cazul dacă în acest document nu este indicat termenul de valabilitate);
 8. certificatul ce confirmă grupa sangvină;
 9. asigurarea medicală valabilă cel puţin 3 luni (poate fi obținută la orice oficiu de asigurare de pe teritoriul Republicii Moldova);
 10. dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat;
 11. o fotografie color, 3x4.

Ce documente sunt necesare pentru prelungirea dreptului de ședere provizorie (în original și copie):

 1. cererea de formă stabilită;
 2. demersul cultului religios;
 3. paşaportul naţional solicitantului;
 4. permisul de şedere şi a deciziei privind acordarea dreptului de şedere;
 5. certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul cultelor religioase şi a părţilor lor componente;
 6. copia acordului de colaborare;
 7. dovada spaţiului de locuit (declaraţia autentificata notarial a proprietarului, copia contractului de vânzare-cumpărare a locuinţei);
 8. polița de asigurare medicală, procurată de la Compania Naţională de Asigurări Medicale;
 9. dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat;
 10. o fotografie color 3x4.
Tratament medical

Cine poate solicita: străinii ce urmează să facă un tratament medical de lungă durată în una din instituțiile medico-sanitare din Republica Moldova.

Ce documente sunt necesare pentru solicitarea dreptului de ședere provizorie (în original și copie):

 1. cererea de acordare a dreptului de ședere provizorie în scop de tratament medical;
 2. scrisoarea din partea instituţiei medico-sanitare, în care să fie precizate diagnosticul şi durata minimă necesară a tratamentului;
 3. paşaportul naţional al străinului, cu menţiunile corespunzătoare aplicate de organul de control al frontierei de stat (ce confirmă data şi locul trecerii frontierei de stat), şi copia de pe viza de lungă şedere (pentru străinii care intră pe bază de vize);
 4. confirmarea din partea instituţiei medico-sanitare de asigurare cu spaţiu de cazare/locuit pe perioada solicitată;
 5. certificatul ce confirmă grupa sanguină;
 6. cazierul judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular (cazierul judiciar din ţara de origine a străinului se consideră valabil 6 luni de la data eliberării, în cazul dacă în acest document nu este indicat termenul de valabilitate);
 7. asigurare medicală valabilă cel puţin 3 luni (poate fi obținută la orice oficiu de asigurare de pe teritoriul Republicii Moldova);
 8. dovada mijloacelor de întreţinere şi de tratament în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat;
 9. o fotografie color 3x4.

Ce documente sunt necesare pentru prelungirea dreptului de ședere provizorie (în original și copie):

 1. cererea de formă stabilită;
 2. scrisoare din partea instituţiei medico-sanitare, în care să fie precizate diagnosticul şi durata minimă necesară a tratamentului;
 3. paşaportul naţional al solicitantului;
 4. permisul de şedere a deciziei privind acordarea dreptului de şedere;
 5. confirmarea din partea instituţiei medico-sanitare de asigurare cu spaţiu de cazare/locuit pe perioada solicitată;
 6. dovada mijloacelor de întreţinere şi de tratament în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat;
 7. poliţa de asigurare medicală, procurată de la Compania Naţională de Asigurări Medicale;
 8. o fotografie color 3x4.
Alte cazuri

Cine poate aplica: străinii care au dreptul de dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin recunoaștere sau redobândire, sau prezintă dovezi care justifică prezenţa sa pe teritoriul Republicii Moldova, ori străinii care sunt angajați în cadrul proiectului de asistenţă externă acordată Republicii Moldova.

Ce documente sunt necesare pentru solicitarea dreptului de ședere provizorie (în original și copie):

 1. cererea de acordare a dreptului de ședere provizorie;
 2. paşaportul naţional al membrului de familie, cu menţiunile corespunzătoare aplicate de organul de control al frontierei de stat (ce confirmă data şi locul trecerii frontierei de stat), şi copia de pe viza de lungă şedere (pentru străinii care intră pe bază de vize);
 3. dovada dreptului la dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere sau redobândire (după caz);
 4. dovada justificării prezenţei sale pe teritoriul Republicii Moldova;
 5. dovada spaţiului de locuit (declaraţia autentificata notarial a proprietarului, copia contractului de vânzare-cumpărare a locuinţei);
 6. cazierul judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular, cu excepţia minorilor până la 16 ani;
 7. certificatul ce confirmă grupa sangvină;
 8. asigurarea medicală valabilă cel puţin 3 luni;
 9. dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat;
 10. o fotografie color 3x4.

Ce documente sunt necesare pentru prelungirea dreptului de ședere provizorie (în original și copie):

 1. cererea de forma stabilită;
 2. paşaportul naţional al membrului de familie, cu menţiunile corespunzătoare aplicate de organul de control al frontierei de stat (ce confirmă data şi locul trecerii frontierei de stat), şi copia de pe viza de lungă şedere (pentru străinii care intră pe bază de vize);
 3. dovada dreptului la dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere sau redobândire (după caz);
 4. dovada justificării prezenţei sale pe teritoriul Republicii Moldova;
 5. dovada spaţiului de locuit (declaraţia autentificata notarial a proprietarului, copia contractului de vânzare-cumpărare a locuinţei);
 6. permisul de ședere;
 7. poliţa de asigurare medicală obligatorie, procurată la Compania Națională de Asigurări Medicale;
 8. dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat;
 9. o fotografie color 3x4.