A A A

Retrospectiva Biroului Migrație și Azil pe domeniul azil și integrare pentru anul 2017 și obiectivele pe domeniu pentru anul curent

Publicat: Vin, 20/04/2018 - 10:23 | | Vizualizări: 1135

Retrospectiva Biroului Migrație și Azil pe domeniul azil și integrare pentru anul 2017 și obiectivele pe domeniu pentru anul curent

Mai multe acte normative care vin să reglementeze domeniul azilului și integrării străinilor au fost ajustate în anul 2017, conform noilor modificări ale legislației în vigoare. Respectiv, în baza ultimilor modificări ale Legii nr. 270 din 18.12.2008 privind azilul în Republica Moldova au fost modificate și completate un șir de hotărâri de guvern ce vizează procedura de acordare a cetățeniei Republicii Moldova, documentarea beneficiarilor de protecție internațională cu acte de identitate, regulamentul centrului de cazare a solicitanților de azil, acordarea ajutorului bănesc beneficiarilor de protecție internațională. Concomitent, prin Hotărârea Guvernului nr. 553 din 12.07.2017 a fost aprobată instituirea centrelor de integrare pentru străini și regulamentul centrelor de integrare.

De asemenea, la 20.12.2017 prin Hotărârea Guvernului nr. 1146 a fost aprobat Mecanismul naţional de gestionare unitară şi coerentă a situaţiei în eventualitatea unui aflux sporit de străini. Necesitatea elaborării și aprobări acestui mecanism a pornit de la contextul geopolitic actual la nivel regional și mondial și posibilitatea apariției unui aflux sporit de străini pe teritoriul Republicii Moldova, ca urmare a unor evenimente generate de factori de natură politică, socială, economică sau militară. Acest mecanism reglementează planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea unui set de măsuri care vor fi întreprinse de instituțiile publice abilitate, în cazul unei situații generate de un aflux sporit de străini. Acest set de măsuri este necesar și prin faptul că Republica Moldova este țară limitrofă cu Uniunea Europeană, iar țările membre întreprind și ele măsuri de limitare de intrări a emigranților în UE pornind de la afluxurile migraționale sau direcțiile de emigrare, care au tendința să se schimbe. Respectiv, Republica Moldova fiind o țară limitrofă, are nevoie de un astfel de mecanism pentru a reacționa adecvat în cazurile în care ar apărea astfel de situații.

Numărul migranților care caută azil în Republica Moldova este în descreștere

La momentul actual, în sistemul de azil al Republicii Moldova sunt înregistrate peste 500 de persoane, printre care solicitanții de azil, refugiații și beneficiarii de protecție umanitară. Analiza numărului de solicitări de azil, începând cu anul 2003, denotă păstrarea trendului de creștere, deși, în ultimii doi ani, după schimbarea situației în zona de conflict din Ucraina se atestă o diminuare a cererilor de azil. Geografia solicitărilor de azil este vastă, acestea venind din circa 18 țări: Siria, Afganistan, Ucraina, Irak, Sri Lanka, Georgia, Rusia. Côte d'Ivoire, Camerun, Angola, Guineea. Totodată, în anii 2016-2017, spre deosebire de anii precedenți, a fost observată o schimbare în componența solicitărilor de azil, fiind înregistrați și solicitanți de azil din Africa.

Centrul de cazare a BMA - un serviciu pentru solicitanții de azil și beneficiarii de protecție internațională

Solicitanți de azil sunt străinii care au părăsit țara lor de origine, unde exista un risc pentru viețile lor sau ale rudelor, și care nu pot sau nu vor să se reîntoarcă în țara de origine din cauza temerii că vor fi expuși unor riscuri pentru viața sau integritatea corporală. De regulă, solicitanții de azil care vin în Moldova sunt persoane care au o legătură cu țara noastră – sau că au o rudă, sau un membru al familiei cetățean al Republicii Moldova și se dorește reunificarea familiei, sau solicitantul de azil a învățat într-o instituție din țara noastră și a avut posibilitatea să-și deschidă viză pentru Republica Moldova și venind aici a solicitat azil. Totodată, există categorii de persoane care au ajuns în țara noastră prin intermediul anumitor rețele ilegale de migrație, ei fiind convinși că au ajuns într-o țară europeană, dar de fapt au ajuns în Republica Moldova fără acte și fără resurse financiare. În toate cazurile persoana se intervievează, se stabilesc circumstanțele relevante și în cazul în care persoana are nevoie de protecție internațională, atunci beneficiază de una din formele de protecție: statutul de refugiat sau protecție umanitară. Există cazuri care nu se integrează în noțiunea de refugiat, în special este vorba de migranții economici, care vin dintr-o țară în care nu este o situație de conflict, dar situația economică este mai dificilă la ei în țară, decât în Republica Moldova. În aceste cazuri, în lipsa motivelor pentru protecție internațională, cererile acestor persoane sunt refuzate. Toate cazurile sunt analizate individual și soluționate în strictă conformitate cu prevederile legale ale Republicii Moldova și a tratatelor internaționale la care țara noastră este parte. Solicitanții de azil beneficiază gratuit de serviciile Centrului de cazare a BMA. Aceștia sunt cazați în centru până la soluționarea cererii de azil și stabilirea unei forme de protecție: acordarea statutului de refugiat sau protecție umanitară. De regulă, perioada de cazare poate dura până la un an de zile. După acordarea protecției internaționale beneficiarii urmează să părăsească Centrul și să-și caute individual un loc de trai în afara Centrului. Beneficiarii de protecție internațională au posibilitatea de a se înscrie în programe de integrare, astfel beneficiind de serviciile și facilitățile prevăzute de aceste programe, inclusiv și cazarea gratuită pe parcursul desfășurării programului de integrare. În cazurile în care cererea solicitantului de protecție internațională a fost respinsă, conform prevederilor legale, acesta este obligat să părăsească Republica Moldova. La momentul actual, în Centrul de cazare sunt cazați cca 30 de solicitanți de azil din Afganistan, Ucraina, Uzbekistan, Georgia, Federația Rusă, printre care sunt familii cu copii și persoane vârstnice. Copiii solicitanților de azil, cazați în centru, beneficiază de serviciile educaționale, ei fiind încadrați în grădiniță și școala din comunitate.

Colaborare durabilă cu sectorul civil și cu instituțiile internaționale din domeniu

BMA apreciază înalt colaborarea cu sectorul civil și organizațiile internaționale cum ar fi Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați /ICNUR/, Organizația Internațională pentru Migrație /OIM/, Centrul de Drept al Avocaților (care acordă gratuit asistență juridică solicitanților de azil și refugiaților), Asociația Obștească pentru Abilitarea Copilului și Familiei ”Ave Copiii” (care acordă asistență socială copiilor și familiilor refugiaților), Centrul de Caritate pentru Refugiați (care facilitează integrarea socio-culturală a refugiaților în Republica Moldova), Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii ”Memoria” (care acordă asistență psihologică victimelor torturii), etc. Datorită programelor implementate în comun cu aceste entități, sute de persoane din sistemul de azil se simt în siguranță în Republica Moldova.

Acțiuni prioritare în domeniul azil și integrare pentru anul 2018

Pentru anul 2018, pe domeniul azil și integrare, Biroul Migrație și Azil și-a propus realizarea mai multor obiective:

• modificarea Legii privind integrarea străinilor în Republica Moldova;

• modificarea actelor departamentele ce țin de proceduri, examinarea cererii de azil, evidența dosarelor personale, mecanismele de instituire a reprezentantului legal pentru minori, etc. în vederea aducerii acestora în concordanță cu ultimele modificări ale legislației;

• consolidarea capacităților personalului; • desfășurarea sesiunilor de instruire, în comun cu ICNUR, pentru angajații direcției de profil;

• acordarea și în anul curent a serviciilor psihologice beneficiarilor centrului de cazare al BMA, având în vedere rezultatele pozitive ale acestui tip de serviciu înregistrate în anul 2017;

• angajarea unui asistent social în Centrul de cazare al BMA, care va oferi suport și consultanță locatarilor centrului privind setul de servicii de care aceștia pot beneficia conform prevederilor legale (educație, sănătate, muncă, etc.).